Enfòmasyon sou Enskripsyon Kreyòl Ayisyen 2024-25

Enfòmasyon sou Enskripsyon Kreyòl Ayisyen
 
Eskane köd ki anba a pou Pre-Enskri pitit ou a! • Lyen enskripsyon chanje chak ane! Ane Lekòl 2024-25 SÈLMAN! • Pran yon randevou pou konplete enskripsyon an. • Enskripsyon pou tout timoun ki pral gen SENK (5) ane anvan lye oktöb 2024. • Enskripsyon pou löt klas kömanse lye jen 2024. Pou Enskri: https:/|bit.ly/3vB11X7
 
Pou Randevou: https://tinyurI.com/3xta5fx5 • Randevou obligatwa pou tout nouvo elèv • Kote: 108 N. Clinton Ave, Trenton, NJ 08609